Doel / missie

Uit de statuten:

Het bestuur en de algemene vergadering zijn organen van de vereniging, alsmede die instanties en personen aan wie krachtens de statuten beslissingsbevoegdheid is toegekend.

DOEL
Artikel 21.De vereniging stelt zich ten doel:
a.het verkrijgen en behouden van het lidmaatschap van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie,hierna aan te duiden als: KNHS;
b.het (doen) beoefenen van de paarden- en/of ponysport in al zijn ver-schijningsvormen, met uitzondering van de draf- en rensport;
c.het bevorderen van de paarden- en ponysport en de gezondheid en het welzijn van paarden en pony’s in Nederland in de ruimste zin des woords en rekening houdend met de vastgestelde gedragscodes;
d.het bevorderen van de belangen van de leden

Dimity in 2014 zij is nu met welverdiend pensioen en geniet dagelijks van haar weitje en goede zorg